Arbetstillfredsställelse – vad är det?

Arbetstillfredsställelse är en positiv känsla och upplevelse kopplat till individens arbetssituation. Upplever individen arbetet och arbetssituationen som positiv är arbetstillfredsställelsen hög och vid det motsatta förhållande är arbetstillfredsställelsen låg (Landy & Conte 2007).

Arbetstillfredsställelse ett mångfacetterat begrepp som involverar både personliga egenskaper och miljömässiga faktorer (Roelen, Koopmans & Groothoff, 2008). Av det stora antal studier (> 10 000) som utforskat ämnet fram till idag har många visat att arbetstillfredsställelse är starkt kopplat till företagets utveckling och lönsamhet, då ökad arbetstillfredsställelse också visat sig öka arbetsprestationer (Liu & White, 2011). Rhoelen, Koopman och Groothoffs visade i sin studie att hög arbetstillfredsställelse ökade välbefinnande och trivsel, medan lägre arbetstillfredsställelse istället visade på högre grad av utbrändhet samt lägre grad av välbefinnande (Roelen et al., 2008).

Vad är det då som påverkar hur tillfredsställda individer är med sitt arbete? Det finns teorier som grundar sig i behovsuppfyllande, som menar att arbetstillfredsställelse beror på hur väl arbetet tillfredsställer individers behov (Landy & Conte, 2010). Andra teorier lägger större fokus vid hur väl individen upplever att dennes förväntningar överensstämmer med den upplevda verkligheten av jobbet (Landy & Conte, 2010; Liu & White, 2011).

Forskning har visat att arbetstillfredsställelse är sammankopplad med hälsa i form av mental och psykologisk hälsa, Faragher et al., (2005) fann att en ökning i arbetstillfredsställelse är förknippad med förbättrad hälsa. Herzberg, Mausners och Snydermans teori om arbetsmotivation (1993) även kallad tvåfaktorteorin förklarar vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen.

Enligt teorin är det yttre faktorer (hygienfaktorer) samt inre faktorer (motivationsfaktorer) som är avgörande för graden av hur man upplever tillfredsställelse på sitt jobb. De yttre faktorerna är arbetsledning, personalpolitik, lön och förmåner, relation till medarbetare, arbetstrygghet samt fysisk miljö. Inre faktorer är framgång, ansvar, erkännande, prestation, personlig utveckling samt arbetet i sig. De yttre faktorerna måste finnas närvarande för att man ska ha en grundläggande nivå av arbetstillfredsställelse, eftersom de minskar vantrivseln och förhindrar låg arbetstillfredsställelse.

 I arbetet är det de inre faktorerna som ökar arbetstillfredsställelsen. Det är dessa som tillfredsställer de personliga behoven att uppnå självförverkligande i arbetet (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Kontroll i arbetet har att göra med den anställdes arbetsuppgifter, arbetstakt samt känslan av delaktighet i beslut. Desto högre grad av kontroll i arbetet som en anställd har, desto bättre arbetstillfredsställelse blir det för den anställde. Kontroll i arbetet är därmed kopplat samman med många positiva faktorer för de anställda (Karasek & Theorell, 1990). Anställda med hög grad av kontroll över arbetet tenderar att även ha högre grad av arbetstillfredsställelse och trivsel i förhållande till anställda med en låg grad av kontroll (Sauter, Murphy & Hurrell,

 

Hur mäter vi Arbetstillfredsställelse?

  • Förutom vår fråga kring hur nöjd respondenten känner sig med det utförda arbetet under dagen, mäter vi arbetstillfredsställelse genom 49 frågor beroende på begreppets komplexitet.
  • Varje enskild fråga är viktad utifrån vad forskningen*) har beskrivit som mest betydelsefullt.

*)Ekvall 1990 a, Herzberg, Mausners och Snyderman 1993, Ekvall 1999, Faragher, Cass och Cooper 2005, Landy & Conte 2007, Roelen, Koopmans & Groothoff, 2008, Landy & Conte, 2010, Liu & White, 2011 m fl artiklar och rapporter

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer