Tydligt samband mellan arbetstillfredsställelse och möjligheterna till att koppla av efter arbetet

 

Forskningen har visat på ett tydligt samband mellan arbetstillfredsställelse och hälsa (bl a (Faragher, Cass och Cooper 2005). Vi har som ett led i löpande kvalitetssäkring av våra verktyg låtit göra en statistisk studie av data från vår databas. Denna studie visar på en riktigt bra korrelation mellan arbetstillfredsställelse och möjligheterna att koppla av efter arbetet, R2 = 0,8134. Nu behöver inte en hög korrelation betyda att det finns ett orsakssamband, men här lutar vi oss på bl a den metastudie som Faragher, Cass och Cooper genomförde 2005 samt ett flertal andra liknande studier som visar på ett klart samband mellan arbetstillfredsställelse och hälsa, särskilt avseende den psykiska hälsan.

Vi vill nu rekommendera alla våra kunder att göra allt som är möjligt för att underlätta för medarbetarna att kunna koppla av efter arbetet. Detta är inte bara bra för medarbetare med en hög belastning och stress utan för alla eftersom arbetstillfredsställelsen påverkas positivt vilket ger både viktiga hälsoeffekter och mer engagerade medarbetare.

Vi vill även peka på att sambandet mellan möjligheterna att koppla efter arbetet och arbetstillfredsställelse sannolikt även gäller omvänt d v s en hög arbetstillfredsställelse påverkar möjligheterna att koppla av efter arbetet positivt. Våra nyligen avslutade korrelationsberäkningar bekräftar detta tydligt varför vi nu vill sprida detta vidare till våra kunder och andra intresserade.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer