Vår referensram

Vi har följt och följer kontinuerligt sedan mitten på 80-talet den arbetsvetenskapliga och övriga forskningen som har koppling till arbetsförutsättningar, arbetsmiljö och dess påverkan på individens och gruppens prestation. Vidare utvärderar vi fortlöpande den kartläggningsdata vi samlar in genom våra enkäter och de många intervjustudier vi genomför.

Vår vetenskaplige rådgivare är Professor Margareta Oudhuis.

Samtliga våra verktyg och metoder bygger dels på vår egen erfarenhet inom området och dels bl a på följande vetenskapliga och teoretiska litteratur:

Agervold, Mogens. Arbete och stress. Lund, Studentlitteratur, 2001.

Ahrenfelt, Bo. Konflikthanteringshandboken, Liber AB, 2000, Förändring som tillstånd, Studentlitteratur AB 2001.

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber.

Alvesson, M (2009) Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber.

Angelöw, Bosse. Friskare arbetsplatser: att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur 2002.

Aronsson, G., & Lind, T. (2004). Långtidsfriskas arbetsvillkor. En populationsstudie. Vetenskaplig skriftserie. Arbete och hälsa, 10. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Arvonen, J. (1995). Ledarskap och medarbetarhälsa – fallstudie i svensk processindustri. Svenska rapportserien, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, No 83.

Arbetslivsinstitutet. Forskningsresultat, rapporter, publikationer, nyhetsbrev mm.

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen, AFS 2001 – 2004, rapporter, publikationer mm.

Arbetarskyddsfonden. Program- och beredningsgruppen för psykiska och sociala problem i arbetslivet. Mänsklig arbetsmiljö: angelägen beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning: [slutrapport från Arbetarskyddsfondens PSA-grupp (Program- och beredningsgrupp för psykiska och sociala problem i arbetslivet)] Stockholm: Arbetarskyddsfonden (ASF), 1984.

Atkinson, J. W., (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior.Psychological Review, 64(6)

Avery, D. R., McKay, P. F., & Wilson, D. C., (2007) Engaging the aging workforce: The relationship between perceived age similarity, satisfaction with coworkers, and employee engagement. Journal of Applied Psychology, 92(6),

Bauer, T K. (2004) High Performance Workplace Practices and Job Satisfaction: Evidence from Europe. RWI Essen, Ruhr University of Bochum, CEPR and IZA Bonn Discussion Paper No. 1265, August 2004

Backström, T., Döös, M. & Wilhelmson, L (2006) "Chefen som regissör - ledarskap och medarbetarskapets självorganiserande processer" von Otter, C. (red), Ledarskap för fria medarbetare - en antologi. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Becker, Brian E, Huselid, Mark A. High performance work systems and firm performance: A synthesis of research and managerial implications.

Beehr, T. A., & Glazer, S. (2005). Organizational role stress. I J. Barling, E. K. Kelloway, & M. R. Frone.

Bergdahl och Bergdahl 2002

Birk Lars, Erichsen Jesper. (1994) Ledelse via Nøgeltal. Børsen Bøger

Breevaart, K., Bakker, A. B., & Demerouti, E., (2014). Daily self-management and employee work engagement, Journal of Vocational Behavior 84

Brough, P., & O'Driscoll, M. (2005). I A-S. G. Antoniou, & C. L. Cooper (Red.), Research companion to organizational health psychology. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T., (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological Bulletin, 140(4)

Covington, M. V., (2000).Goal theory, motivation, and school achievement: an integrativereview. Annual Review of Psychology, 51

Dayhin, Norma & Doyal, Lesley. Health and work: critical perspectives. Basingstoke. Macmillan 1999.

Deal, J. J., Stawiski, S., Graves, L., Gentry, W. A., Weber, T. J., & Ruderman, M., (2013). Motivation at work: Which matters more, generation or managerial level? Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 65(1)

Deci, E. L., & Ryan, R. M., (2000). The ”what” and ”why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of human behavior. Psychological Inquiry, 11

Dysvik, A., & Kuvaas, B., (2010).Intrinsic motivation as a moderator on the relation ship between perceived job autonomy and work performance, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20:3

Döös & Waldenström (red) Chefskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. Vinnova rapport 2008:15

Edström, A. & Jönsson, S. (1998) "Svenskt ledarskap" i Czarniawska, B. (red.) Organisations¬teori på svenska. Malmö: Liber Ekonomi.

Ekvall 1990.

Ekvall 1999.

Ekvall, Göran, Förnyelse och Friktion, Natur och Kultur 1988. Navigatör och Inspiratör. Om chefer, ledarskap och förändring, Studentlitteratur 1996. Kreativa Arbetsmiljöer, TCO Stockholm 1989. Managing Innovation and Change, SAGE Publications 2002.

Elliott, E. S., & Dweck, C. S., (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54(1), 5-12.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (2001) Occupational safety and health and employability. Office of Official Publications of the European Communities.

Europeiska arbetsmiljöbyrån. How to tackle psychosocial issues and reduce work-related stress. Office of Official Publications of the European Communities 2002.

Faragher, Cass och Cooper 2005

Follett, M. P. (1996). “The essentials of leadership”. I Graham, Pauline (red.). Mary Parker Follett: Prophet of management. Sid. 163-177. Boston: Harvard Business School Publishing

Furusten, S. The managerial discourse: a study of the creation and diffusion of popular management knowledge. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala, 1996.

Frick, Kaj. Från sidovagn till integrerat arbetsmiljöarbete: arbetsmiljöstyrning som ett ledningsproblem i svensk industri.

Gagne, M., & Deci, E. L., (2005). Murayamaa, K., 1, Matsumotob, M., Izumab, K., & Matsumotob, K., (2010).Neural basis of the undermining effect of monetary reward on intrinsic motivation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(49).

Guest, David E. Human resource management and performance 1997.

Gustavsen, Björn. Vägen till bättre arbetsliv: strategier och arbetsformer i ett lokalt utvecklingsarbete. Stockholm: Arbetslivscentrum: [Brevskolan] [distributör], 1990.

Gröjer, J-E & Liukkonen, P. Bokför arbetsmiljön. Stockholm: Arbetarskyddsnämnden, 1990.

Harvey, S., Kelloway, E. K., & Duncan-Leiper, L. (2003). Trust in management as a buffer of the relationships between overload and strain. Journal of Occupational Health Psychology, 8.

Hackman, J. R. (1990) Groups that work (and those that don't). San Francisco, Jossey-Bass.

Hagström, B (2003)  "Ett ledarskap för hela organisationen – mellanchefernas återkomst" i von Otter (red) Ute och inne i svenskt arbetsliv.  Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Arbetsliv i omvandling 2003:8

Hellgren, J., Sjöberg, A., & Sverke, M. (1997). Intention to quit: Effects of job satisfaction and job perceptions. I F. Avallone, J. Arnold, & K. de Witte (Red.), Feelings work in Europe. Milano: Guerini.

Hertzberg, Mausner & Snyderman 1993

Holman, D , Wall, T, Clegg, C W, Sparrow, P, Howard, A. The New Workplace: A Guide to the Human Impact of Modern Working Practices. 2003.

Hut, J.A. and Molleman, E (1998), “Empowerment and team devolpment”, Team Performance Management.

IBI, The Integrated Benefits Institute. Publications, research mm.

Issa,  Costs and benefits of investments in occupational safety and health. Final report 2013

Jeding, Kerstin. Hägg, Göran M. Marklund, Staffan. Nygren, Åke. Theorell, Töres och Vingård, Eva. Ett friskt arbetsliv. Arbete och hälsa 1999:22.

Johansson, J. & Abrahamsson, L. (2009) “The good work – A Swedish trade union vision in the shadow of lean production” i Applied Ergonomics, Volume 40, Issue 4, p. 775-780 

Johnsson, Johnny & Rexed, Birger. Långtidsfrisk – hälsa, effektivitet och lönsamhet. Ekelids 2004.

Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life. USA: Basic Books.

Karlsson, Ulf (1994). Produktiviteten och Arbetsmiljön. Publica.

Katzenbach, J.R. and Smith, D.K. (1993) “The Wisdom of Teams; Creating the High-Performance Organization, Harvard Business School, Boston, MA.

Kalleberg, A.L.; Nesheim, T. & Olsen, K.M. (2009) “Is participation Good or Bad for Workers? Effects of Autonomy, Consultation and Teamwork on Stress Among Workers in Norway” i Acta Sociologica, Vol 52(2): 99-116.

Kaliprasad, M (2006) "The Human Factor II: Creating a High Performance Culture in an Organization" i Cost Engineering. Vol. 48. No. 6.

Kelley, Robert E. (1988). "In Praise of Followers." Harvard Business Review. Vol. 66, nr. 6, p. 142-149. 

Kompetens för småföretag: idéer och program / redaktör: Bengt Johannisson (1992). Zanderin, Lars. Arbetsmiljö och medbestämmande i organisationer under förändring: en studie av fyra organisationer. Växjö: Högsk. 1988.

Kunda, G. (2006) Engineering Culture, Control and Commitment in a High- tech Corporation. Philadelphia: Temple University Press.

Landy & Conte 2007

Larsen, R-P (2003) Teamutveckling. Lund: Studentlitteratur

Larsson, J (2010) Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations. Doktors¬avhandling. Östersund: Mittuniversitetet.

Lewin, K (1946) "Action Research and Minority Problems" i Lewin, K (2000) Resolving Social conflicts. Field Theory in Social Science. Washington: American Psychological Associations

Loeppke R, Hymel PA, Lofland JH, Pizzi LT, Konicki DL, Anstadt GW, Baase C, Fortuna J, Scharf T. Health-related workplace productivity measurement American College of Occupational and Environmental Medicine. 2003.

Lofland J.H., Pizzi L., Frick K.D. A Review of Health-Related Workplace Productivity Loss Instruments. Adis International. 2004.

Maslow, A. H. 1970. Motivation and personality, New York, Harper & Row.

Martin, R. E., & Freeman, S. J. (1998). The economic context of the new organizational reality. I M. K. Gowing, J. D. Kraft, & J. Campbell Quick (Red.), The new organizational reality. Washington.

Mayo, Elton. The Blind Spot in Scientific Management (Hawthorne experimentet).

Mc Gregor D. (1960) The human side of enterprise, New York, McGraw-Hill.

Menckel, Ewa. Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. Stockholm, Arbetslivsinstitutet, 2000.

Meyer, M. Gupta V. The Performance Paradox.

Miles, R. E. (1965) "Human relations och human resources." Harvard Business Review, 43. 4.

Mintzberg, H (2009) Managing. New York: Berrett-Koehler Publisher.

Nahrgang, J. D., Morgeson, F. P., & Hofmann, D. A. (2011).Safety at work: A meta-analytic investigation of the link between job demands, job resources, burnout, engagement, and safety outcomes.Journal of Applied Psychology, 96(1)

Nordberg, Monica. Edling, Christer & Nordberg, Gunnar. Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö. Lund: Studentlitteratur 2003.

Nyberg, A., Bernin, P., & Theorell, T. (2005). The impact of leadership on the health of subordinates. SALTSA, Report No 1. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Offermann, L. R., & Hellmann, P. S. (1996). Leadership behavior and subordinate stress: A 360º view.Journal of Occupational Health Psychology, 1(4).

Ohlin, Gert, Rätt förutsättningar på jobbet? 2008

Ohlsson, Inge. Den goda arbetsplatsen. Älvsjö, Kommentus, 1994.

Oudhuis, M. (2004a) “The birth of the individualised team: the individual and collective in a team based production organisation at the Volvo Bus Plant.” International Journal of Opera¬tions & Production Management, Vol. 24 Management and the Worker. No 8, 2004.  

Oudhuis, M. (2004b) ”Work as an arena for Disciplining Mind, Body and Emotions – The Volvo Bus Plant Case” i Garsten, C. och Jakobsson, K. (ed): Learning to be employable: New agendas on work, competence and learning in a globalizing world. London: Palgrave.

Oudhuis, M. & Olsson, A. (2011) ”Japaner, japaner ... Kulturens betydelse vid övergång till Toyota¬inspirerad lean produktion i ett japanskägt företag i Sverige” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 17, nr 2, 2011.

Oudhuis, Margareta & Tengblad, Stefan, Vinnande ledarskap : att organisera för topprestation inom idrottsklubbar 2019.

Oudhuis, Margareta & Tengblad, Stefan, Organisatorisk Resiliens 2014

Oxenburgh, M. Increasing productivity and profit through health and safety – Case studies in successful occupational health and safety practice. North Ryde, NSW, Australia: CCH Internatiol 1991.

Oxenburgh, M, Marlow, P, Oxenburgh A. Increasing Productivity and Profit Through Health & Safety: The Financial Returns from a Safe Working Environment. CRC Press; 2nd Bk&Cdr edition (June 1, 2004).

Oxenstierna Gabriel, Widmark Maria, Finnholm Kristina, Elofsson Stig. Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem, Stressforskningsinstitutet 2008

Perski, A. (2002). Ur balans: Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv. Stockholm: Bonnier Fakta.

Revans, Reginald, W, The ABC of Action Learning, Studentlittatur 1983.

Revans, Reginald, W, The origins and growth of action learning, Lund, Studentlittarur 1982.

Revans, Reginald, W, What makes you a good boss:? the effect on personality and leadership upon morale and efficiency, London 1966.

Robson, I (2005) “Implementing a performance measurement system capable of creating a culture of high performance”. International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 54 No. 2, 2005. pp. 137-145

Rolandsson, B. & Oudhuis, M. (2009) Att våga leda i förändring. Lund: Studentlitteratur.

Rubenowitz, Sigvard. Organisationspsykologi och ledarskap. Lund; Studentlitteratur 1984/2004.

Sauter, Murphy & Hurrel 1990

Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Marquse Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. B., (2002).Burnout an Engagement in University Students, A Cross-National Study, Journal af Cross-Cultural Psychology, 33 (5)

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., Salanova, M., (2006).The measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire A Cross-National Study, Educational and Psychological Measurement, 66 (4)

Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi M., (2000).Positive Psychology An Introduction.American Psychologist, 55(1)

Schein, Edgar H. Process consultation. Vol. 1, Its role in organisation development. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1988.

Scott D., William G., Miles D. Aggregating individual-level evaluations of the organizational social climate.

Skaug, J. (2000) Affärsstrategiskt ledarskap. En studie av samband mellan ledarskap, konkurrens¬strategi och prestation i logistikintensiva företag. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet. Före¬tags¬ekonomiska institutionen.

SOU 1990:49. Arbete och hälsa: betänkande av Arbetsmiljökommissionen. Stockholm: Allmänna förl., 1990.

Sverke, M., Näswall, K., & Hellgren, J. (2003). The salaried employee in the modern working life: Threats and challenges. A research proposal to Alecta and SALTSA. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.

Södergren, M. (2009) Kan en god arbetsmiljö främja energi, kompetens och innovationskraft? i God Arbetsmiljö – en framgångsfaktor? Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, Stockholm: Arbetsmarknads¬departementet, Statens offentliga utredningar, SOU 2009:47

Tengblad, S. (2003) Den myndige medarbetaren - Strategier för ett konstruktivt medarbetar¬skap. Malmö: Liber Ekonomi.

Theorell, Töres (2009) ”Det svenska 1990-talet i ett stressmedicinskt perspektiv” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 15, nr 4, 2009.

Thunman, E (2011) ”Sjuk av självförverkligande. Individen i det nya arbetslivet”.  Arbetsliv i omvand¬ling 01/2011. Växjö: Linnéuniversitetet. Institutionen för samhällsvetenskaper.

Timms, C., Cook, J., Brough, P., O’Driscoll, M., Kalliath, T., Siu, O., L., Sit, C., & Lo, D., (2015). Flexible work arrangements, work engagement, turnover intentions and psychological health, Asia Pacific Journal of Human Resources 53

TNO Work & Employment. Profitable investments in workplace improvement and process innovation. Hoofddorp. 1999.

Tollgerdt-Andersson, I. (2005). Ledarskap och sjukfrånvaro: En jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro. Göteborg: FoU i Väst.

Tollgerdt-Andersson, Ingrid & Sjöberg, Lennart. Intresse och kreativitet inom tjänsteproducerande företag. Stockholm: EFI, 1992.

Vogel, Joachim. Kindlund, Hannelotte & Diderichsen, Finn. Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-1989: [Working conditions, health and sickness absenteeism 1975-1989]. Örebro; Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 1990.

Widmark, Maria. Det nya arbetslivet, IPM 2005

Zanderin, Lars. Arbetsmiljö. Lund, Studentlitteratur, 1997.

Åkerstedt, T. Arbetstider, hälsa och säkerhet. Stressforskningsrapporter nr 270. Stockholm: Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin (IPM), Sektionen för stressforskning Karolinska Institutet, WHO:s Psykosociala Center. 1996.

"Hälsa och produktivitet", Slutrapport: Del 2. AHA-studien; Arbete och Hälsa inom process- och verkstadsindustrin. Projektansvariga:
Professor Irene Jensen , sektionen för personskadeprevention, Karolinska Institutet.
Fil lic. Pontus Roos, Institutet för tillämpad ekonomi.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer