Prestationsfaktorer

Våra Prestationsanalyser har utvecklats med fokus på att kartlägga de faktorer på arbetsplatsen som har störst inverkan på prestationsnivån enligt den del av den arbetsvetenskapliga forskningen som vi refererar till (se fliken "Vår referensram").
 

De främsta prestationspåverkande faktorerna är:

1. Möjligheter att påverka sin egen arbetssituation

2. Arbetsgemenskap

3. Relationen till och förtroendet för ledarskapet

4. Optimal arbetsbelastning

5. Stimulans i arbetet

6. Trygghet och säkerhet
 

1. Möjligheter att påverka sin egen arbetssituation

En tung faktor när det gäller vår arbetsprestation är vilka möjligheter vi har att påverka "vad, hur och när" det gäller vårt arbete. Forskningen har visat att ju mer begränsade vi blir ju svårare har vi att prestera i närheten av vår verkliga kapacitet.
 

2. Arbetsgemenskap

En annan mycket tung faktor när det gäller kopplingen mellan vår psykosociala arbetsmiljö och vår prestationsnivå är den arbetsgemenskap vi upplever på arbetsplatsen. Känner vi oss utanför eller har ett konfliktfyllt förhållande till våra arbetskamrater så påverkas vår prestationsnivå klart negativt.

3. Relationen till och förtroende för ledarskapet

En väsentlig faktor är att vi är trygga i vår relation till ledarskapet och känner oss uppskattade av detsamma. Vårt förtroende för ledarskapet har även det ett avgörande inflytande på vår prestation.

4. Optimal arbetsbelastning

En optimal arbetsbelastning innebär att vi har fullt upp hela tiden med tillräckligt utmanande arbetsuppgifter. Så snart vi får för mycket för att orka eller för svåra uppgifter som vi inte klarar av så går vi ned i prestation. Detsamma gäller också för motsatsen d v s när vi får för lite att göra eller för enkla uppgifter i förhållande till vår kompetens.

5. Stimulans i arbetet

En ytterligare tung faktor när det gäller vår prestationsnivå är vilken stimulans vi får av vårt arbete. Har vi ett arbete som inte ger tillräckligt hög stimulans så påverkas också vår prestationsnivå negativt av detta.

6. Trygghet och säkerhet

För att vi skall klara av att ligga på en hög prestationsnivå har vi ett stort behov utav trygghet och säkerhet. Oro och rädsla är inget som i ett längre perspektiv främjar en hög prestationsnivå, tvärtom visar den arbetsvetenskapliga forskningen.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer