Forskningen

Det finns mycket omfattande vetenskapligt stöd för att medarbetarnas arbetsförutsättningar (arbetsmiljö) har en stor betydelse för företagets produktivitet och kvalitet. Klart vetenskapligt stöd finns också för att en ökad risk för ohälsa och frånvaro är följdverkningar på bristfällig psykosocial arbetsmiljö.

Exempel på faktorer med stor inverkan på hälsa, produktivitet och kvalitet är för höga prestationskrav, bristande möjligheter att påverka sin egen arbetssituation, dåligt socialt klimat och dålig arbetsgemenskap. Brist på effektiv konflikthantering och dålig relation och förtroende för närmaste chef är andra viktiga faktorer. Även här är regelbunden kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön en förutsättning för en effektiv styrning av produktivitet och kvalitet.

Vi har i princip byggt samtliga våra verktyg och tjänster på den del av forskningen som påvisat samband mellan arbetsförutsättningarna (arbetsmiljön) och det individen och gruppen presterar.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer