Eftersamtal

Tjänsten är utvecklad och framtagen för att kunna erbjuda ett professionellt samtalsstöd i direkt anslutning till genomgången av ett kartläggningsresultat. Vår kunskap och erfarenhet av chefers upplevelse inför, under och efter en genomgång har varit tungt vägande.

Ofta påverkas den egna stressnivån negativt och kan även allmänt upplevas som en stor psykologisk påfrestning. Detta beror på individens egna förutsättningar och hur det aktuella resultatet ser ut.

Idag lämnas vanligtvis individen ensam efter genomgången vilket vi vill ändra på.

Genom att direkt få en möjlighet att berätta om tankar, känslor och funderingar - kring både resultat och arbetet framöver – får individen stöd och avlastning, samtidigt som en mer neutral part kan bedöma läget om ett fortsatt behov föreligger (i sådana fall kan vi i samråd med aktuell chef ge en tydlig återkoppling kring vilket behov av stöd som behövs för att lyckas med det kommande förbättringsarbetet).

Ett positivt resultat av ett eftersamtal är en sänkt stressnivå och mindre psykologiska påfrestningar - och att ett eventuellt behov av stöd klargörs i ett tidigt skede. 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer