Ledarkrav

"Det som mäts blir gjort"


Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling och uppföljning av ledarskap. Baserat på all denna erfarenhet har vi utvecklat konceptet Ledarkrav. Utgångspunkterna för detta koncept kan i korthet beskrivas så här:


Trygga ledare är bra ledare

Trygga ledare skapas genom tydliga krav och välbekant prestationsbedömning. Dessa blir en god grund att stå på, både vad gäller det dagliga ledarskapet och den egna utvecklingen som ledare.
 

Det som mäts blir gjort

Uppföljning och mätningar är effektiva styrsystem eftersom de i stor utsträckning också styr handlandet inom en organisation – ”det som mäts blir gjort”.
 

Kontinuerlig utveckling

Ledarskap är som beteende och funktion något, som enligt vår uppfattning, ständigt behöver utvecklas och förbättras. Detta medför ett kontinuerligt behov av utveckling och anpassning av ledarskapet till nya och förändrade förutsättningar.
 

Helhetssyn på ledarskap

Ett endimensionellt betraktelsesätt på ledarskap leder oftast fel då ledarskap handlar om så mycket mera än t ex relationen ledare – medarbetare.
 

Ledarskap bör styras

Vårt koncept Ledarkrav innebär att även ledarskapet inom en organisation styrs. Detta eftersom ledarskapet är en centrala funktion som framgångsfaktor och kontinuerligt bör styras och följas upp.
 

Utveckling av ledarkravsmätning

Vår modell Ledarkrav innebär att ledarkrav formuleras med utgångspunkt i vår kunds Ledarskapspolicy (eller motsvarande styrdokument).  De formulerade ledarkraven bryts därefter ned till tre konkreta frågeställningar per ledarkrav (tre olika dimensioner). Mätningen går till så att medarbetarna en gång per år (eller tätare) får besvara en enkät med endast två svarsalternativ (Ja/Nej).
 

Självskattning

Vid mättillfället får varje chef göra en självskattning och uppskatta i vilken utsträckning medarbetarna anser att ledarkraven har efterlevts.
 

Ledarkravsprofil

Efter mättillfället får varje chef en egen ledarkravsprofil. Den beskriver dels de eventuella skillnader som finns mellan självskattningen och medarbetarnas uppfattning, och dels antalet Ja-svar per fråga och ledarkrav.

 

Här kan du se ett litet utdrag ur hur enkäten kan se ut: ledarkrav.pdf

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer