Uppföljningsträff


En kartläggning som inte leder till konkreta förbättringar blir bara en kostnad och inte den investering som den är avsedd att vara! 

Vi föreslår att ledningsgruppen (eller motsvarande) träffas ca 3 månader efter det att kartläggningsresultatet blivit presenterat. Syftet med träffen är att säkerställa att kartläggningen leder fram till konkreta förbättringar.

 

1. Hur genomfördes och hur lyckades implementeringen av kartläggningsresultatet?

En genomgång av implementeringsarbetet i termer av goda och eventuellt mindre goda exempel i syfte att reflektera och lära för fortsättningen.

 

2. Har alla avdelningar/enheter utarbetat handlingsplaner (SAM-planer)?

En genomgång av handlingsplanerna i syfte att säkerställa eventuella samordnings och resursbehov.

 

3. I vilken utsträckning har förbättringsarbetet dragit igång?

En genomgång av pågående aktiviteter i syfte att säkerställa fokus och tempo i förbättringsarbetet.

 

4. Behövs ytterligare input för att öka takten i förbättringsarbetet?

Diskussion kring eventuellt behov av styrning, stöd och resurstillskott etc i syfte att tidigt säkra ett framgångsrikt förbättringsarbete.

 

5. Övrigt kring kartläggningen och förbättringsarbetet

Övriga frågor kring kartläggningen, förbättringsarbetet och kommande uppföljningskartläggning.

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer