Avtal

Sustainable Performance verksamhet består huvudsakligen i att utföra arbetsplatsundersökningar genom särskilt utarbetade enkäter med efterföljande resultatanalys och presentation. Beställaren har uppdragit åt Sustainable Performance att utföra de tjänster mm som framgår av omstående Offert  (”Uppdraget”). För Uppdraget gäller, utöver vad som framgår av Offerten Kartläggning, nedan angivna villkor.

 

Uppdragstid

Uppdraget löper från och med undertecknandet av detta avtal till dess att Uppdraget slutförts. Uppdraget upphör automatiskt att gälla för det fall endera parten försätts i konkurs, ingår ackord eller träder i likvidation. Part äger, utan hinder av vad som ovan stadgats, rätt att uppsäga Uppdraget till omedelbart upphörande om den andra parten skulle begå ett icke oväsentligt brott mot sina förpliktelser och ej vidtaga rättelse, om sådan är möjlig, senast tio (10) dagar efter skriftlig anmaning därom.

 

Betalning

Det totalbelopp som framgår av Beställningsunderlag Kartläggning skall betalas omgående mot faktura, med betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

Uppdragets utförande

Sustainable Performance skall utföra alla delar av Uppdraget i enlighet med Beställningsunderlag Kartläggning och dessa villkor samt med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen.

 

Särskild garanti

Sustainable Performance garanterar särskilt att bolaget innehar F-skattebevis och att bolaget är redovisningsskyldigt för mervärdesskatt.

 

Beställarens åtaganden

Beställaren skall samarbeta med Sustainable Performance och tillse att Sustainable Performance erhåller sådan information som är nödvändig för Uppdragets genomförande.

 

Avbrytande

Beställaren äger rätt att avbryta Uppdraget senast fyra veckor före Uppdragets inledande. Beställaren är vid sådant avbrytande skyldig att erlägga halva det överenskomna ersättningsbeloppet för Uppdragets utförande. Vid senare avbrytande är Beställaren skyldig erlägga hela överenskomna ersättningsbeloppet för Uppdragets utförande. Vid uppsägning av Uppdraget i enlighet med vad som angivits i den första punkten av dessa villkor, skall Beställaren erlägga betalning motsvarande vid uppsägningstidpunkten upplupna kostnader.

 

Rapportering, dokumentation m m

Sustainable Performance skall avlämna rapporter och dokumentation avseende Uppdragets genomförande i enlighet med vad som framgår av Beställningsunderlag Kartläggning.

 

Äganderätt och nyttjanderätt

Sustainable Performance erhåller äganderätten till allt material och alla resultat som framkommer vid Uppdragets utförande (nedan gemensamt kallade “Resultaten”). Sustainable Performance har rätt att utnyttja Resultaten i sin fortsatta verksamhet. Beställaren har rätt att ta del av Resultaten och att få ut allt material som är hänförligt till Beställarens verksamhet. Beställaren har rätt utnyttja Resultaten i sin fortsatta verksamhet.

 

Sekretess och informationshantering

Sustainable Performance förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Sustainable Performance erhåller från Beställaren vid genomförandet av Uppdraget.

 

Med “konfidentiell information” avses varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art -

oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Sustainable Performances sida mot detta sekretessåtagande;

b) upplysning, som Sustainable Performance kan visa att det redan kände till innan Sustainable Performance mottog den från Beställaren;

c) upplysning, som Sustainable Performance mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under c) ovan har dock Sustainable Performance ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från Beställaren.

 

Sustainable Performance förbinder sig att tillse att dess anställda inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid Sustainable Performance att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Sustainable Performance enligt detta sekretessåtagande.

 

Skada

Sustainable Performance ansvarar inte för personskada, produktskada, förlust av data eller för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

 

Sustainable Performance skadeståndsansvar vid kontraktsbrott eller direkt skada på Beställarens egendom är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Sustainable Performance till last, begränsat till ett totalt belopp motsvarande det överenskomna ersättningsbeloppet för Uppdragets utförande.

 

Flerårsvillkor

Villkor för erhållande av rabatt vid flerårsavtal.

 

Sustainable Performance och Beställaren har vidare överenskommit om att Beställaren skall erhålla viss rabatt på Sustainable Performance:s tjänster under visst antal år/tillfällen. Rabattsats och antal år/tillfällen framgår av Offerten. För erhållandet av rabatten gäller, utöver vad som framgår av Offerten, detta avtal och nedan angivna villkor.

 

Den särskilt överenskomna rabatten utgår för det antal år/tillfällen som framgår av Offerten. Beställaren erhåller överenskommen rabatt på samtliga Kartläggningstjänster exklusive resultatgenomgångar och övriga konsulttjänster som Beställaren köper från Sustainable Performance under överenskommen tid. Beställaren erhåller rabatt redan vid första beställningen.

 

Beställaren äger rätt att avsluta samarbetet med Sustainable Performance under löpande period dock senast 12 (tolv) veckor före planerat genomförande.

 

För det fall Beställaren avslutar samarbetet med Sustainable Performance under löpande period eller underlåter att göra ytterligare beställningar under det överenskomna antalet år/tillfällen, skall Beställaren erlägga tidigare erhållen rabatt till Sustainable Performance. Det tidigare erhållna rabattbeloppet kommer att faktureras av Sustainable Performance så snart Sustainable Performance får besked om att Beställaren avslutat samarbetet eller så snart Sustainable Performance kan konstatera att Beställaren underlåtit att köpa tjänster av Sustainable Performance under det år som följer efter året för den första beställningen.

 

Den enda kostnad som Beställaren således kan drabbas av om inte flerårsavtalet fullföljs är att Beställaren får betala fullt pris för de av Sustainable Performance erbjudna tjänsterna.

 

 

 

Datum:

 

Beställaren                                                       Sustainable Performance AB

 

 

 

 

______________________                                           ________________________

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer