Vår syn på ledarskap

Vår principiella syn på ledarskap är att ledaren ska balansera kraven från företaget och överordnade, kunder och medarbetare samt agera utifrån ett helhetsperspektiv på verksamhetens villkor och möjligheter. Det är en grannlaga uppgift och en obalans i ledarskapet skadar på sikt verksamheten. Bilden nedan visar vår syn på ledarens balansakt.

 

                                                                          Överordnades krav/företagskrav

                                                  Kundernas krav                                          Medarbetarnas krav

 

En obalans uppstår i det ögonblick som ledaren överfokuserar mot något/några krav på bekostnad av något/några andra. I en viss given situation och under en begränsad tid kan dock detta mer eller mindre vara nödvändigt. Däremot är det enligt vår uppfattning oerhört svårt att över tiden klara ut ett framgångsrikt ledarskap med en obalans d vs en överfokusering åt något/några håll.

Vår syn ledarskap är mycket starkt präglad av att ledaren har till huvuduppgift att stödja sina medarbetare att lyckas och bli framgångsrika i sitt arbete. Fråga medarbetarna vad du som ledare kan göra för dem, inte tvärtom. Ledaren måste säkra att medarbetarna får så optimala arbetsförutsättningar som möjligt utifrån perspektivet att de uthålligt skall kunna prestera sitt allra bästa.

Vår syn på ledarskap präglas också till stor del av att ledarskap är något mycket individuellt som dessutom måste anpassas till den miljö och omgivning som ledarskapet utövas i. Vi tillhör inte dem som tror att det finns en form för ledarskap som är bättre än andra. Det har genom åren skrivits oerhörda mängder av ledarskapslitteratur som beskriver en eller flera typer av framgångsrikt ledarskap. Enligt vår uppfattning har ännu ingen lyckats beskriva den ultimata formen för ledarskap och frågan är om någon någonsin kommer att kunna göra detta.

Vi menar att varje ledare måste utgå ifrån sina egna personliga förutsättningar och utifrån dessa göra sitt bästa för att leda i just sin miljö och omgivning. Samtidigt menar vi att vissa människor har bättre grundförutsättningar för att bli framgångsrika ledare på samma vis som det exempelvis kan vara när det gäller försäljare d v s vissa människor har bättre grundförutsättningar att bli framgångsrika säljare i förhållande till andra. Vad det exakt är i personligheten och de personliga egenskaperna avstår vi ifrån att spekulera i, men vi har noterat detta förhållande så många gånger att vi är övertygade om dess giltighet. Detta får inte läsas som om det enbart är få förunnade att kunna utöva ett gott ledarskap. Enligt vår uppfattning kan flertalet människor utveckla sin ledningsförmåga varav många också till mycket goda ledare.

Vår syn på ledarskap är även starkt präglad av tankarna bakom Performance Management d v s behovet av tydliga mål och strategier som kontinuerligt följs upp i syfte att styra verksamheten i rätt riktning.

Slutligen menar vi att det är väsentligt att skilja på ledarskap och chefskap. Chefskap är något man får ett formellt mandat till att utöva medan ledarskap är något man måste erövra sitt mandat till. Chefskap handlar mest om formalia i termer av beslutsbefogenheter och ansvarsfördelning. Ledarskap handlar å sin sida mest om relationsbetingat handlande i syfte att utveckla och leda andra människor på vägen mot de uppsatta målen.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer